Сертифицирани по БДС EN ISO 9001:2008

ТЪРГОВСКА РЕПУТАЦИЯ

"ТУФ Консулт" ООД е българско юридическо лице, регистрирано съгласно Търговския закон по ф.д. №14962/1999 г. от СГС, гр. София под името "ТЮФ Рейнланд Консулт България" ЕООД. С решение № 7/30.09.2004 г. на СГС е променено името на дружеството поради смяна на собствеността.

От 2002г. "ТУФ Консулт" ООД притежава сертифицирана система за управление на качеството съгласно изискванията на БДС EN ISO 9001:2001- Сертификат №014/15.04.2002г. от Държавната агенция по стандартизация и метрология, която поддържа през годините и до настоящия момент.

Дружеството включва в състава си висококвалифицирани консултанти и одитори на системи за управление, разполага с два офиса в страната - в гр. София и гр. Русе и представителства в градовете Пловдив и Габрово.

От началото на основаването си до края на септември 2004 г. "ТЮФ Рейнланд Консулт България" ЕООД като 100%-ово дъщерно дружество бе част от световноизвестния немски концерн TUV Rheinland Group със 130 годишна история в областта на техническия надзор и консултациите. Основна цел в дейността на концерна е защитата на човечеството, околната среда и имуществото. Той се занимава и с изследвания, разработки, а така също и със специализирано обучение и повишение на квалификацията на специалисти, подпомага създаването на условия за високо ниво на производството, организацията на труда, обезпечаване на качеството и мениджмънт на околната среда. В тези направления е и основната дейност на дружеството и до днес.

"ТУФ Консулт" ООД консултира, обучава и изгражда системи за управление съгласно изискванията на следните международни стандарти: БДС EN ISO 9001 (управление на качеството); EN ISO 14001 (управление на околната среда); BS OHSAS 18001 (безопасни и здравословни условия на труд); ISO 13485 (медицински инструменти " Системи за управление на качеството"- изисквания за контролни цели); ISO/TS 16949 (управление на качеството за доставчици на автомобилната промишленост); HACCP (анализ на опасностите и критични контролни точки в хранително-вкусовата промишленост), IFS (стандарт за качество и базопасност на храните); БДС EN ISO/IEC 17025 (изисквания към лабораториите, акредитирани за изпитване и калибриране), BS 7799 (сигурност на информацията), ISO/IEC 27001 (системи за управление на сигурността на информацията). Дейността на дружеството обхваща и обучение на специалисти по качеството, пълномощници и вътрешни одитори на управленски системи - в страната и чужбина, провеждане на обучителни семинари по управленски системи, участия в панаири, изложби, борси, конференции, търгове, публикации в специализирани издания.

Съвместно с Техническия университет гр. София "ТУФ Консулт" ООД участва в създаването на Висша международна школа "Техническо законодателство и управление на качеството" за обучение на мениджъри, одитори, пълномощници и специалисти по управленски системи и стандарти.

"ТУФ Консулт" ООД изгради и внедри първата в България тройна интегрирана система във "Видима" АД, Севлиево съгласно изискванията на стандартите ISO 9001:2000, ISO 14001 и OHSAS 18001. В „Клиенти“ можете да се запознаете с пълния списък на сертифицирани фирми, консултирани от наши специалисти.
През целия период на дейността си дружеството е разработило и внедрило управленски системи в над 180 фирми, които са успешно сертифицирани, в момента в процес на разработка и внедряване са управленски системи в над 40 фирми. Обучени са над 1800 специалисти по качеството и вътрешни одитори на системи за управление.

"ТУФ Консулт" ООД има практически опит при изграждане и внедряване на управленски системи в големи организации с многоброен персонал и мрежа от офиси, изнесени работни площадки и дъщерни фирми. Консултирани са също така и фирми извън България - Казахстан и Чехия.

"ТУФ Консулт" ООД е работил и по настоящем работи по проекти по много световни и европейски донорски програми - FLAG, BAS, PHARE, оперативни програми на ЕС.

ТУФ Консулт" ООД е съучредител на "Асоциация на малките и средни предприятия" и член на "Клуб 9000".

"ТУФ Консулт" ООД от създаването си до настоящия момент няма задължения към банки и кредитори.

ТЕХНИЧЕСКИ ВЪЗМОЖНОСТИ

Екип
"ТУФ Консулт" ООД разполага с екип от висококвалифицирани специалисти с дългогодишен опит в изграждането и внедряването на управленски системи във фирми от най-разнообразни браншове на икономиката и в обучението на специалисти по управленски системи. Доказателство за това са сертифицираните системи във фирмите от референтния списък. С много от клиентите със сертифицирани системи има сключени договори за поддръжка на системите в 3-годишния период на валидност на сертификата, както и за допълване на системите с други стандарти (интегриране на няколко системи), а също така и актуализиране на сертифицираните системи според новите версии на съответните стандарти.
Над 80% от служителите на дружеството са сертифицирани TUV CERT-одитори на управленски системи.

Програмни продукти и техническо осигуряване
Дружеството разполага с модерно програмно осигуряване във всяка от областите на дейността си. "ТУФ Консулт" ООД ползва световнопризнатата методология на разработка на документацията и методика на внедряване на управленски системи на концерна TUV Rheinland Group, съответстваща на изискванията на европейските стандарти.

„ТУФ Консулт“ ООД има модерно оборудван офис с компютърна техника, компютърна мрежа, интернет връзка, размножителна техника, мултимедийна техника, преносими компютри. Дружеството разполага с необходимия за дейността автомобилен парк.

 
 
ТУФ КОНСУЛТ ООД